Privacyverklaring

1. Wie we zijn

1.1 “Wij”, “ons” of “onze” betekent Contribute NV, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650 Edegem
en met ondernemingsnummer BE0822.025.609. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft
de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

1.2 Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij
naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.

1.3. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen
betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons
deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy
policy door te nemen.

1.4. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens
of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via
één van volgende manieren:

 1. Per e-mail: dpo@contribute.be, ter attentie van de Data Protection Officer;
 2. Per post: Contribute NV, tav Data Protection Officer, Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650.

1.5. Deze Privacy Policy werd opgesteld op 25 mei 2018 en werd laatst geüpdatet op 16 mei 2019.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke
persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen
gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 1. Indien u gebruik maakt van één van de formulieren op onze website(s), dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registeren en te kunnen antwoorden op uw verzoek (via e-mail, dan wel via telefoon);
 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze website;
 3. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van en het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

2.3 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van een registratieformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie
  te verstrekken: naam, voornaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een CV. Dit is informatie die rechtstreeks
  door u verstrekt wordt;
 2. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel
  ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het
  bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie
  kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website.
  Dergelijke gebruiksinformatie is geanonimiseerd (en is dus niet herleidbaar tot u als natuurlijk persoon), dus valt
  deze informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de
  website.

2.4 De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de preciese informatie. In de regel gebruiken
wij uw persoonsgegevens enkel vanuit de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, uw toestemming
en/of een gerechtvaardigd belang vanuit Contribute.

2.5 Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde
het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die
gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

2.6 Indien de juridische basis voor de verwerking ons rechtmatig belang of algemeen belang is, dan heeft u het recht
om u te verzetten tegen de verwerking zoals uiteengezet in artikel (4.13) van deze Privacy Policy.

2.7 Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

3.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen.
Omdat het evenwel niet mogelijk is om op voorhand een periode aan te duiden, zal de periode als volgt worden beslist:

 1. Categorie van persoonsgegevens;
 2. Het doeleinde waarom de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.2 Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk
verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens
noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

3.3 Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor
bewijsredenen.

4. Uw rechten als individu

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming
persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2 Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel
1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één
maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen
voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen
geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

4.3 In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot
bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

4.4 U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde
dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos
bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere
kopies verzoekt.

Recht op verbetering

4.5 Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken
deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – de
verwerking te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

4.6 Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing
van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 3. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 4. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

4.7 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig
is,

 1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op de beperking van de verwerking

4.8 U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens
alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van
de volgende elementen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 1. Met uw toestemming;
 2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
 4. Om redenen van openbaar belang.

4.10 Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.11 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés
wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare
vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

4.12 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander
bedrijf, organisatie of persoon te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

4.13 U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is
dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

4.14 Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken,
tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen
of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

4.15 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke
dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze
verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n
bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16 Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving
inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die
verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats,
van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een
klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te contacteren via: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
of per email via contact@apd-gba.be of via hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

5.1 Indien u zich registreert via één van de formulieren op de website, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven
aan organisaties die de effectieve dienstverlening waarvoor u zichzelf registreerde uitoefenen.

5.2 Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen
wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om
de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Doorgifte van persoonsgegevens

6.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Cookies

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy: cookie policy.

8. Aanpassingen aan de privacyverklaring

8.1 Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring kan altijd geconsulteerd worden op de website.